Kvalitní základní vzdělání je v současné dynamické společnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný start do dalšího studia či praktického života.

Uspět v životě, být spokojený profesně i sociálně však vyžaduje víc. Potřebná  je schopnost komunikace na mnoha úrovních, a to nejen v mateřském jazyce, důležité je zdraví, fyzická kondice a celková zdatnost. Z těchto zkušeností a předpokladů vychází koncepce základního vzdělávání školy Větrník.

Výuka bude probíhat na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Ve Školním vzdělávacím  programu se škola zaměří na výuku jazyků a pohybovou přípravu.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy


Vyučovací předmět 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Hodinová dotace celkem
Český jazyk a literatura 7 7 7 7 7 35
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 16
2. cizí jazyk 1 1 2
Matematika 4 4 4 4 4 20
Informatika 1 1
Prvouka 1 1 2 4
Vlastivěda 2 2 4
Přírodověda 2 2 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 15
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
Celková časová dotace 20 21 25 26 26 118