Zdravý životní styl je zcela zásadní oblast ovlivňující osobnost každého člověka, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Razíme celostní přístup ke zdravému životnímu stylu našich žáků, který stojí na čtyřech základních pilířích – biologickém, psychologickém, sociálním a spirituálním.

Osvojení principů zdravého životního stylu probíhá již v dětství. Přes výchovu ke zdravému životnímu stylu lze velmi dobře ovlivňovat zodpovědnost dítěte za svůj vlastní život.
Tato metoda má velmi kladný vliv při tvorbě prevence sociálně patologických jevů, jako je šikana, závislost na drogách, kouření, gamblerství atd.

Autorkami metodiky jsou Mgr. Jana Divoká a Bc. Gabriela Špačková Brázdová. Metodika vznikla v rámci projektu financovaném z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR, kdy nositelem a realizátorem projektu byl Národní institut pro další vzdělávání v Praze. Manuál k metodice je nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy.

Čtyři pilíře zdravého životního stylu


 Biologický pilíř

Biologický pilíř metodiky tvoří zejména soubor informací a rozvoj kompetencí v oblasti racionální výživy dítěte a jeho vedení k pravidelné pohybové aktivitě. Cílem je vést děti a dospívající, aby informace z této oblasti vedly ke vzniku kompetence eventuelně konkrétního návyku, který lze využívat v běžné životě, a to v souladu s individuálními životními biorytmy a v rámci možností jedince.

 Spirituální pilíř

Spirituální pilíř vnáší do vzdělávacího programu hledání odpovědí na otázky seberealizace jedince. Cílem je posilovat silné stránky (talenty) dítěte či dospívajícího a pomáhat mu hledat cestu, jak je využívat pro zdravé naplnění svých životních rolí.

 Sociálního pilíře

Úlohou sociálního pilíře je vnést do metodiky vzdělávacího programu kontext „zdravého“ vztahování se jedince sama k sobě a druhým.Základní otázkou, kterou si v této souvislosti budeme pokládat je, zda jsme tady na světě dobře. Vycházíme přitom z konceptu JÁ  – RODINA – PŘÁTELÉ – ŠKOLA  – NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ – SVĚT.  V rámci tohoto pilíře také věnujeme pozornost vztahu škola a rodina. Zabývat se budeme také otázkou působení pozitivních vzorů, tj. kdo a jak nás ovlivňuje. Cíleně je více než vhodné zaměřit pozornost na příklad pedagoga tj. jaké role má k dispozici, kdy a jak může být pozitivním vzorem.

 Psychologický pilíř

Psychologický pilíř pak vnáší do metodiky témata související se zvládáním dysfunkčních kognitivních schémat souvisejících s naučenými modely chování, zvládání vnějšího prostředí, které vybízí k  nezdravému způsobu života, ale i úpravou organizace času, aktivitami vedoucími k prevenci stresu, schopností odpočívat a relaxovat. Cílem je pěstování kompetencí, dovedností či konkrétních návyků, které lze využít pro nastolení větší duševní rovnováhy a dlouhodobé psychické pohody. Vychází se přitom ze základních přístupů pozitivní psychologie, kognitivně behaviorální psychoterapie, systemické psychoterapie a dalších metod jako je koučování, neurolingvistické programování, motivační rozhovory, aj.