Metody na 1. stupni

Hejného matematika

Metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí, a může tak plně využít jejich velkého potenciálu. /Ing. Pavel Kysilka, CSc./

Je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Kooperativní vyučování

Vyučování založené na spolupráci žáků při řešení úkolů. Tradiční soutěživost je nahrazena spoluprací, důraz je kladen na vzájemnou komunikaci mezi žáky uvnitř skupiny a mezi skupinami. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit role a úkoly, naplánovat svou práci, řešili spory, prováděli vzájemnou sebekontrolu a také se navzájem hodnotili. Úspěch jednotlivce záleží na fungování vztahů a spolupráci ve skupině.

Kritické myšlení

Slovo „kritické“ by se dalo nahradit také slovem „nezávislé“ nebo „autonomní“.  Učitel vede své žáky pomocí vhodně zvolených metod k tomu, aby se pokoušeli vědomosti získat sami, aby přemýšleli „nad informací“, přezkoumali ji a snažili se ji porovnávat s tím, co už díky svým životním zkušenostem znají a vědí.


Projektové vyučování

Hlavním znakem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Předností projektové výuky je především to, že pomáhá vidět věci v souvislostech, zapojit smyslové vnímání a prožitek, žáky motivuje a aktivizuje, rozvíjí pracovní a studijní návyky, umožňuje pracovat v týmech a skupinách.Metody na 2. stupni

Konstruktivistická pedagogika

Tento přístup ke vzdělávání zdůrazňuje potřebu využití metod založených na aktivizaci a spolupráci dětí tj. metod, které dítě stimulují, aby své znalosti získávalo aktivní činností a komunikací, nikoli aby je pasivně přijímalo. Ve výuce prosazuje řešení problémů ze života, tvořivé myšlení, práci dětí ve skupinách a méně teorie a drilu.

Projektové vyučování

Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou.  Základem projektového vyučování je koncentrace učiva. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran. Pracují na praktickém úkolu, narážejí na obtíže, které postupně překonávají studiem, díky teoretickému poučení mohou původní úkol úspěšně dokončit. Projekt obsahuje činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci.

Rozvoj finanční gramotnosti

Každodenní rozhodování ve finanční oblasti, které přímo souvisí s odpovědným přístupem k životu, můžeme zvládnout pouze pomocí získaných vědomostí.  Na trhu je velké množství finančních produktů a služeb a je stále složitější se v nich vyznat.  Nutným předpokladem pro správnou orientaci v této problematice je finanční vzdělávání. Základy finanční gramotnosti jsou tak nedílnou součástí znalostí každého člověka v dnešní společnosti. Takové vzdělání je ale nutné získat nejlépe už na základní škole.


Kritické myšlení

Kritické myšlení se dá definovat jako nezávislé myšlení, které informace chápe jako východisko, hledá rozumné argumenty, začíná otázkami a problémy. Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou Odhalovat dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. Nejdříve ale musíme znát fakta, teorie, hypotézy, data a pojmy.

Čtenářská strategie

Čtenářské strategie jsou postupy, které žákům pomáhají, aby lépe porozuměl čtenému textu. Při práci se strategiemi klademe velký důraz na vlastní proces, tedy na to jakým způsobem pracujeme. Pomocí těchto rozmanitých metod chceme motivovat žáky 2. stupně ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou, poezií i s odborným a publicistickým textem.