Nejčastější otázky a odpovědi

Kamila VoděrováBlog


Máte dotazy, na které jste se zapomněli zeptat
při osobní schůzce, na DOD, či si nepamatujete naši odpověď?
Tak právě pro vás jsme zodpověděli ty nejčastější otázky.Pro zjištění odpovědi je třeba na otázku kliknout.

Jak početné jsou třídy v této škole?

Na 1. stupni je limit 16 žáků na třídu, na 2. stupni dále dodržujeme zásadu málopočetných tříd.

Jsou učitelé na této škole pro svou práci aprobovaní?

Abychom za svými učiteli mohli pevně stát, vyžadujeme od nich i potřebné vzdělání a zkušenosti. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání – Učitelství na 1. stupni ZŠ, případně aprobace pro výuku na 2. stupni v jednotlivých předmětech.

Je možné absolvovat otevřené nebo ukázkové hodiny?

Snažíme se rodičům i budoucím žákům naši školu přiblížit co nejvíce, kromě DODlze využít i náslechovou hodinu, ve které mají rodiče možnost podívat na to, jak u nás reálně výuka probíhá a zažít atmosféru školy i třídy na vlastní kůži.  Při přestupu dítěte k nám z jiné školy  proběhne zpravidla jeden zkušební týden, kdy dítě navštěvuje naši školu tzv. na zkoušku a až poté se ono i rodiče rozhodují.

Je možné hovořit přímo s učiteli, kteří budou mé dítě učit?

Určitě to možné je. Na DOD bývá vždy alespoň 1 z našich učitelů, se kterým se vaše dítě může setkat. Po dohodě si lze sjednat schůzku s kterýmkoli učitelem školy.

Od kterého ročníku se vyučuje cizí, popř. druhý cizí jazyk? Kolik hodin týdně?

Domníváme se, že cizí jazyk je základ úspěchu, proto vyučujeme angličtinu již od 1. třídy (2 hodiny týdně, od 3. ročníku 4 hodiny týdně).

Kdo cizí jazyky učí? Specialisté? Rodilí mluvčí?

Na výuku cizích jazyků využíváme zkušené učitele s aprobací, některé hodiny angličtiny vede lektorka s úrovní rodilého mluvčího, která několik let tento jazyk učila nedaleko Dubaje a v jiných cizích zemích.

Jak je ve škole řešena potřeba dostatečného pohybu žáků, počet hodin TV, tělocvična, zahrada, trávení přestávek?

Naši žáci mají mimo navýšený počet hodin tělocviku (3 hodiny týdně) možnost trávit velké přestávky v tělocvičně nebo na naší uzavřené zahradě, aby se vyběhali a odreagovali.

Jak se využívají ve škole ICT technologie? (počítače, tablety, chytré telefony)

V naší škole disponujeme kvalitní výpočetní technikou, včetně počítačové učebny, kterou naši žáci mohou využívat i v odborných hodinách. Snažíme se děti posouvat v rámci používání moderních technologií, jsme si vědomi, že jejich život a profese se bez dokonalé znalosti ICT neobejde.

Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze, zda ve třídách žákům vypomáhají asistenti pedagoga, jaká je spolupráce s pedagogickou-psychologickou poradnou apod.?

Třída, ve které se nachází žák se speciálními vzdělávacími potřebami má kromě učitele i asistenta pedagoga. Ten je buď sdílený pro více dětí, nebo pouze pro jednoho žáka – to záleží na diagnostice a doporučení PPP.  Spolupráce učitelů a asistentů pedagogů je velmi úzká a kolegiální, i asistenty si dlouze ke spolupráci vybíráme. Sami se ve škole zabýváme jejich školením.

Jak škola podporuje nadané žáky, mají učitelé zkušenosti s mimořádně nadanými žáky?

V současné době máme ve škole 3 žáky, které PPP podpořila svým hodnocením jako žáky nadané. Většinou se jedná o nadání na matematiku, žáci se učí podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu), který připraví pan/í učitel/ka ve spolupráci s PPP a souhlasem rodičů. Od září působí na naší škole Mgr. Michal Suchý, který má s výukou těchto žáků velké profesní zkušenosti (působil na ZŠ Curieových a podílel se na vytváření projektu pro nadané žáky, od září nastoupí Mgr. Gabriela Rákosníková, která má taktéž zkušenosti z této školy a s programem pro nadané žáky. Pokud se u žáka jedná o výrazné nadání na jeden předmět, je možné, a aplikujeme to tak, aby navštěvoval např. matematiku o ročník výš.

Které předměty už i na 1.stupni učí specialisté?

Kromě třídního učitelé působí v naší škole už i na 1. stupni někteří specialisté – zejména na výuku angličtiny, němčiny, tělesné výchovy a podle možností a potřeby lze zařadit i další odborné učitele.

Jak častá je a jakou formou probíhá komunikace učitelů s rodiči žáků?

Učitelé se s rodiči setkávají tradičně na třídních schůzkách, ty u nás mají trojí formu: společné třídní schůzky, individuální konzultace a tzv. tripartity – učitel, rodič, žák. Třídní učitelé komunikují s rodiči prostřednictvím třídních webových stránek, kde sdílejí týdenní plány a veškeré potřebné organizační záležitosti, dále pak e-mailem, telefonem a na osobních, účelově domluvených schůzkách.

Jakým způsobem je škola zabezpečená?

Žáci do školy vstupují dveřmi zabezpečenými elektronickým zámkem, otevírá jim pedagog nebo vychovatel a zevnitř budovy jsou dveře zajištěné bezpečnostním kódem.

Jak často a s jakými výsledky řeší škola případnou šikanu?

U nás učitelé zůstávají s dětmi i o přestávkách, jakékoli náznaky ubližování nebo šikany jsou okamžitě viditelné a řešeny ze strany učitelů v kolektivu třídy v rámci ranních kruhů nebo etické výchovy. Velmi dbáme na utváření kvalitních vztahů v kolektivu třídy, na prevenci sociálně patologických jevů a daří se nám šikaně úspěšně předcházet. Velkou roli v tom hrají i malé třídní kolektivy a rodinná atmosféra školy.

Jaké aktivity nabízí škola žákům po vyučování? Zájmové kroužky?

Pro žáky 1. stupně funguje každodenně družina, která má svůj plán aktivit a tvůrčích činností, dále nabízíme různé zájmové kroužky – angličtina, čtenářský klub, výtvarný kroužek, vědecké pokusy apod.

Jakou kapacitu má školní družina, pro žáky kterých ročníků je určena?

Družina je určena pro žáky 1. stupně a její kapacita je 30 žáků. Ranní družina je zajištěna v rámci MŠ, odpolední od 12 do 17 hodin.

Jakým způsobem se žáci stravují?

Žáci mají zajištěnou stravu (pouze obědy) v restauraci STOLOVNA, kterou zřizuje a provozuje společnost Ekolandia, o.p.s.

Strava svým složením odpovídá Vyhlášce MŠMT ČR o školním stravování a požadavkům na dodržování spotřebního koše.

Vybírat je možné ze tří variant jídelníčku, cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Stravovací zařízení vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Kromě tradičních surovin jsou zařazovány do jídelníčku i (ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanka, jáhly tak, aby strava byla pestrá.

Objednávání stravy probíhá přes webovou aplikaci strava.cz . Výběr obědů i platby řeší zákonní zástupci žáků samostatně a to na základě individuálních vstupů do aplikace, které získají od vedení Stolovny po odevzdání přihlášky ke stravování.

Na obědy žáci docházejí společně po skončení dopoledního vyučování v doprovodu učitelky, případně asistentky pedagoga nebo družinářky, které zajišťují pedagogický dozor po dobu oběda a cesty.

Může si budoucí žák (uvažující o přestupu) vyzkoušet výuku na zkušební hodině?

Určitě ano! Stačí kontaktovat naší paní ředitelku PaedDr. Moniku Volsich Montfortovou, která Vám pomůže vybrat vhodný termín na náslechovou hodinu pro rodiče i zkušební výukový týden pro vaše dítě.

Pořádá škola výuku v terénu? Školy v přírodě, lyžařské či jiné sportovní kurzy?

Aktivně nabízíme našim žákům nejen školy v přírodě, lesní pedagogiku, ale také lyžařské a sportovní kurzy.

Sdílejte tento článek