Kvalitní základní vzdělání je v současné dynamické společnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný start do dalšího studia či praktického života.

Uspět v životě, být spokojený profesně i sociálně však vyžaduje víc. Potřebná  je schopnost komunikace na mnoha úrovních, a to nejen v mateřském jazyce, důležité je zdraví, fyzická kondice a celková zdatnost. Z těchto zkušeností a předpokladů vychází koncepce základního vzdělávání školy Větrník.

Výuka probíhá na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Ve Školním vzdělávacím  programu se škola zaměřuje na výuku jazyků a pohybovou přípravu.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy


Vyučovací předmět1.ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkCelkem vyučovací předmětDisponibilní časová dotace
Český jazyk a literatura77777352
Anglický jazyk22444167
2. cizí jazyk1122
Matematika4444420
Informatika11
Prvouka1124
Vlastivěda224
Přírodověda224
Hudební výchova111115
Výtvarná výchova122117
Tělesná výchova3333315
Pracovní činnosti1111155
C E L K E M 202125262611816

 

Učební plán pro 2. stupeň základní školy


Vyučovací předmět6. ročník7. ročník8. ročník9. ročníkCelkem vyučovací předmětDisponibilní časová dotace
Český jazyk a literatura (Čj)5444172
Anglický jazyk (Aj)333312
Německý jazyk (Nj)222282
Matematika (M)5445172
Informační a komunikační technologie (ICT)110021
Dějepis (D)222281
Výchova k občanství (Vo)11114
Fyzika (F)02226
Chemie (Ch)00224
Přírodopis (P)222171
Zeměpis (Z)122272
Hudební výchova (Hv)11114
Výtvarná výchova22206
Tělesná výchova (Tv)3333124
Výchova ke zdraví (Vz)00112
Svět práce (Sp)111141
Etika (Et)100122
C E L K E M3030323112218