Kvalitní základní vzdělání je v současné dynamické společnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný start do dalšího studia či praktického života.

Uspět v životě, být spokojený profesně i sociálně však vyžaduje víc. Potřebná  je schopnost komunikace na mnoha úrovních, a to nejen v mateřském jazyce, důležité je zdraví, fyzická kondice a celková zdatnost. Z těchto zkušeností a předpokladů vychází koncepce základního vzdělávání školy Větrník.

Výuka probíhá na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy


 

 

Vyučovací předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkMinimální počet/disponibilní hodiny
Český jazyk7777733/2
Anglický jazyk223339/4
Německý jazyk0/0
Matematika5555520/5
Informatika1112/1
Člověk a jeho svět – Prvouka11211/1
Člověk a jeho svět – Přírodověda22
Člověk a jeho svět – Vlastivěda22
Umění a kultura – Hudební výchova1111112/0
Umění a kultura – Výtvarná výchova12211
Člověk a zdraví – Tělesná výchova2233310/3
Člověk a svět práce111115/0
T Ý D N Ě2021252626118/16

 

Učební plán pro 2. stupeň základní školy


 

Vyučovací předmět6. ročník7.
ročník
8.
ročník
9.
ročník
Minimální počet/disponibilní hodiny
Český jazyk a literatura555515/5
Anglický jazyk333312/0
Německý jazyk2226/0
Matematika555515/5
Informatika11114/0
Člověk a společnost – Dějepis222210/2
Člověk a společnost – Výchova k občanství1111
Člověk a příroda – Fyzika222220/5
Člověk a příroda – Chemie22
Člověk a příroda – Přírodopis2221
Člověk a příroda – Zeměpis1221
Umění a kultura – Hudební výchova1119/0
Umění a kultura – Výtvarná výchova2211
Člověk a zdraví – Tělesná výchova322210/1
Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví11
Člověk a svět práce1113/0
T Ý D N Ě30313130122/18