Kvalitní základní vzdělání je v současné dynamické společnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný start do dalšího studia či praktického života.

Uspět v životě, být spokojený profesně i sociálně však vyžaduje víc. Potřebná  je schopnost komunikace na mnoha úrovních, a to nejen v mateřském jazyce, důležité je zdraví, fyzická kondice a celková zdatnost. Z těchto zkušeností a předpokladů vychází koncepce základního vzdělávání školy Větrník.

Výuka probíhá na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Ve Školním vzdělávacím  programu se škola zaměřuje na výuku jazyků a pohybovou přípravu.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy


Vyučovací předmět 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem vyučovací předmět Disponibilní časová dotace
Český jazyk a literatura 7 7 7 7 7 35 2
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 16 7
2. cizí jazyk 1 1 2 2
Matematika 4 4 4 4 4 20
Informatika 1 1
Prvouka 1 1 2 4
Vlastivěda 2 2 4
Přírodověda 2 2 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 15
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5
C E L K E M  20 21 25 26 26 118 16

 

Učební plán pro 2. stupeň základní školy


Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem vyučovací předmět Disponibilní časová dotace
Český jazyk a literatura (Čj) 5 4 4 4 17 2
Anglický jazyk (Aj) 3 3 3 3 12
Německý jazyk (Nj) 2 2 2 2 8 2
Matematika (M) 5 4 4 5 17 2
Informační a komunikační technologie (ICT) 1 1 0 0 2 1
Dějepis (D) 2 2 2 2 8 1
Výchova k občanství (Vo) 1 1 1 1 4
Fyzika (F) 0 2 2 2 6
Chemie (Ch) 0 0 2 2 4
Přírodopis (P) 2 2 2 1 7 1
Zeměpis (Z) 1 2 2 2 7 2
Hudební výchova (Hv) 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 2 0 6
Tělesná výchova (Tv) 3 3 3 3 12 4
Výchova ke zdraví (Vz) 0 0 1 1 2
Svět práce (Sp) 1 1 1 1 4 1
Etika (Et) 1 0 0 1 2 2
C E L K E M 30 30 32 31 122 18