Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení vede žáky pomocí vhodně zvolených metod k tomu, aby se pokoušeli vědomosti získat sami, aby přemýšleli „nad myšlenkou“, přezkoumali ji a snažili se ji porovnávat s tím, co už díky svým životním zkušenostem znají a vědí. To vše pod vedením učitele – manažera. Žáci se tak učí kriticky myslet, nad problémy uvažovat, lépe své myšlenky formulovat a volit si tak cíle pro své další vzdělávání a rozvoj své osobnosti. Člověk jen žasne, jak dokáží přemýšlet nad zadanými úkoly, sdělovat své názory svým vrstevníkům a co je hlavní – vyslechnout si jejich názor a dokázat jej akceptovat. Hodiny jsou zábavné, čas utíká velmi rychle a žáci jsou vtaženi do školního dění naplno.

Aby se naši žáci úspěšně vzdělávali, je nezbytné, aby uměli pracovat s textem. Text nás provází celým naším životem, čím dříve se s ním naučíme pracovat a správně ho vnímat, tím dříve se nám otevřou brány vědění. Čtení je základním prostředkem pro získávání informací po celý život. Nestačí se tedy naučit jen číst, ale žáci se musí naučit o textech přemýšlet a rozumět jim. Člověk je tvor zvídavý, to je jedna ze základních vlastností života. O všem novém se chce dozvědět více. Do procesu vnímání textu – něco nového se dozvídám – se vpravují pozorným čtením, kdy prohlubují vlastní myšlenky a postoje, nad textem debatují, někdy nesouhlasí, přijímají a předávají myšlenky ostatním a vytváří si nějaké postoje.

Mezi metody rozvíjející kritické myšlení patří např. myšlenková mapa, klíčová slova, volné psaní, řízené čtení s diskuzí, párové čtení, čtení s předvídáním nebo čtení v rolích. Děti mají tyto metody rády a často samy evokují jejich použití v hodině.  Pro učitele je cenné zaznamenat si jejich myšlenky a postoje,  např. na zvukový záznam, nebo si uchovat písemnost, která na základě použití těchto metod vznikne.

Metody je možné zařazovat již od 1. ročníku, kdy žáci formulují své myšlenky pouze ústně. Až později, kdy se přidružuje dovednost psaní, je začnou formulovat také písemně. Je třeba volit je  tak, aby byly přiměřené věku, vhodné pro danou látku, cíl a úkol. Metody je třeba zařazovat cíleně a postupně, aby se žáci učili novým poznatkům i novým způsobům práce a dovednostem. Plánujeme je  i časově, jako kratší zpestření výuky, nebo delší projektové vyučování.


Vybrali jsme 4 metody, se kterými při výuce pracujeme


Metoda I.N.S.E.R.T.

Je to jedna ze základních metod kritického myšlení, kterou lze použít v průběhu studia – při četbě naučeného textu.

Systémem několika značek vyjadřujeme, svůj jedinečný vztah k informacím v článku a pomocí znamének jej zviditelňujeme. Značky udržují naši pozornost a pomáhají nám s porozuměním. Používáním značek si žáci zvykají na to, že vzdělávání nespočívá v učení se nazpaměť, ale že sdělení mají promýšlet. 

Metoda pomáhá při čtení:

 • získat z textu informace;
 • analyzovat text při prvním čtení;
 • vybírat informace podle důležitosti;
 • třídit informace na známé, nové – důvěryhodné, nedůvěryhodné;
 • propojovat známé s novým.

Metoda párového čtení

Párové čtení dobře využijeme v situacích, kdy text, s nímž mají žáci pracovat, je složitý, přeplněný faktografickými informacemi, velice hutný, popř. zpracovává velice obsažné téma. Žáci pracují ve dvojici ve dvou rolích, které se navzájem podporují a spolupracují. Metoda je vhodná pro fázi uvědomění si významu nových informací při práci s textem odborným i uměleckým.  Metoda žákům umožňuje přeříkat obsah svými slovy, svou slovní zásobou, což zvyšuje pravděpodobnost porozumění textu.

Metoda Pětilístku

Metoda využívaná v rámci evokace či reflexe. Požaduje po žákovi syntézu jeho vědomostí a názorů. Podporuje žákovu dovednost stručně a výstižně informace shrnout, vybrat to nejpodstatnější a nejtypičtější. Může plnit i roli hodnotící. Žák píše text na základě jasných kritérií.

Pětilístek je vlastně pětiřádková „básnička“, která vyžaduje stručné slučování informací.

Jak taková pětiřádková „básnička“ vypadá:

 1. První řádek je jednoslovný popis námětu = téma.
 2. Druhý řádek odpovídá dvěma slovy na otázku: Jaké je téma?
 3. Třetí řádek vyjadřuje třemi slovesy děj/činnost tématu.
 4. Čtvrtý řádek je věta o čtyřech slovech.
 5. Poslední řádek je jednoslovná asociace nebo synonymum k tématu.

Metoda skládankového učení

Kooperativní metoda, při níž se žáci učí navzájem. Používá se ve fázi uvědomění si významu nových informací.
Skládankové učení u žáků podporuje:

 • Vyhledávání informací z textu podle kritéria důležitosti
 • Vytváření vlastních učících postupů a strategií
 • Dovednost učit spolužáky novým informacím
 • Vědomí vlastní zodpovědnosti každého žáka za kvalitu společného výsledku