Projektové vyučování resp. práce formou projektů je jednou ze základních forem naší pedagogické činnosti. V každé třídě probíhá celoroční motivační projekt, který se týká určitého tématu (námořníci, kouzelníci apod.). Jedná se v podstatě o nosné téma, na které navazují další činnosti ve škole i mimo ni a rozvíjí jej.

Využíváme ale práce na skupinových (třídních) krátkodobějších projektech na různá témata, žáci vyšších ročníků zpracovávají své osobní projekty, které pak mají možnost prezentovat.

Cílem projektového vyučování je učit děti postupu, na jehož základě dosáhnou vytýčeného cíle. Cílem může být  zpracování určitého tématu ve formě prezentace, vytvoření výtvarného nebo literárního díla,  uspořádání určité akce apod.

Projektové vyučování učí žáky dívat se na určitá témata z různých pohledů, vyhledávat informace, třídit je a hledat možné souvislosti a vazby mezi nimi, plánovat postup práce, překonávat překážky a problémy, komunikovat a rozvíjí je v dalších mnoha oblastech. Projektové vyučování připravuje žáky na další studium,  je průpravou pro samostatnou tvorbu seminárních, diplomových a jiných prací, prezentací, a v neposlední řadě je připravuje na budoucí zaměstnání, kdy je umění tvořit, plánovat a řídit projekty velmi vítanou dovedností.


Pozitivní přínosy projektového vyučování


  • Umožňuje individualizaci, diferenciaci výuky a spojení několika vyučovacích metod a nástrojů.
  • Rozvíjí kreativní a kooperační myšlení žáka, jeho pracovní i studijní návyky.
  • Žák pracuje s informacemi z různých vyučovacích předmětů, spojuje si je v širších souvislostech.
  • Propojení teorie a praxe s aktivním zapojením žáka (smyslové vjemy, prožitky) vzbuzuje jeho vnitřní motivaci k řešení problému.
  • Rozvíjí životní dovednosti a klíčové kompetence žáka.
  • Učí žáky spojit individuální práci s prací v týmu, ve skupinách.
  • Žáci jasně vidí výsledky své práce.
  • Žáci se učí diskuzi, problémové výuce, kompromisu, pracovat s kritikou, argumentací, s informacemi v jistém časovém horizontu.