Otázky a odpovědi

Zapomněli jste se na něco zeptat při osobní schůzce, na Dnu otevřených dveří, nebo si nejste jistí odpovědí? Zkuste najít odpověď mezi odpověďmi na nejčastější otázky.

Pokud ani zde nenajdete co hledáte, napište nám. 

Obecné otázky

Jak početné jsou třídy v této škole?

Jak početné jsou třídy v této škole?

Na 1. stupni je zpravidla maximálně 16 žáků v jedné třídě, na angličtinu žáky (od 3. ročníku) dělíme ještě na skupiny.

Na 2. stupni dále dodržujeme zásadu málopočetných tříd s maximálně 18 žáky ve třídě.

Při vytváření skupin řešíme nejen maximální počet, ale také vzájemný předpokládaný soulad třídy jako sociální skupiny.

Jsou učitelé na této škole pro svou práci aprobovaní?

Jsou učitelé na této škole pro svou práci aprobovaní?

Abychom za svými učiteli mohli pevně stát, vyžadujeme od nich i potřebné vzdělání a zkušenosti. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání – Učitelství na 1. stupni ZŠ, případně aprobace pro výuku na 2. stupni v jednotlivých předmětech.

Je možné absolvovat otevřené nebo ukázkové hodiny?

Je možné absolvovat otevřené nebo ukázkové hodiny?

Snažíme se rodičům i budoucím žákům naši školu přiblížit co nejvíce, kromě DOD lze využít i náslechovou hodinu, ve které mají rodiče možnost podívat na to, jak u nás reálně výuka probíhá a zažít atmosféru školy i třídy na vlastní kůži. Při přestupu dítěte k nám z jiné školy proběhne zpravidla jeden zkušební týden, kdy dítě navštěvuje naši školu tzv. na zkoušku a až poté se ono i rodiče rozhodují.

Může si budoucí žák (uvažující o přestupu) vyzkoušet výuku na zkušební hodině?

Může si budoucí žák (uvažující o přestupu) vyzkoušet výuku na zkušební hodině?

Určitě ano! Stačí kontaktovat naší paní ředitelku PaedDr. Moniku Volsich Montfortovou, která vám pomůže vybrat vhodný termín na náslechovou hodinu pro rodiče i zkušební výukový týden pro vaše dítě.

Je možné hovořit přímo s učiteli, kteří budou mé dítě učit?

Je možné hovořit přímo s učiteli, kteří budou mé dítě učit?

Určitě to možné je. Na DOD bývá vždy alespoň 1 z našich učitelů, se kterým se vaše dítě může setkat. Po dohodě si lze sjednat schůzku s kterýmkoli učitelem školy.

Jak častá je a jakou formou probíhá komunikace učitelů s rodiči žáků?

Jak častá je a jakou formou probíhá komunikace učitelů s rodiči žáků?

Učitelé se s rodiči setkávají tradičně na třídních schůzkách, ty u nás mají trojí formu: společné třídní schůzky, individuální konzultace a tzv. tripartity – učitel, rodič, žák. Třídní učitelé komunikují s rodiči prostřednictvím aplikace Bakaláři, kde sdílejí informace o odučené látce, klasifikaci i potřebné organizační záležitosti, dále pak e-mailem, telefonem a na osobních, účelově domluvených schůzkách.

Jakou kapacitu má školní družina, pro žáky kterých ročníků je určena?

Jakou kapacitu má školní družina, pro žáky kterých ročníků je určena?

Družina je určena pro žáky 1. stupně a její kapacita je 60 žáků. Ranní družina je od 7:00 – 8:00 hodin. Poté jsou žáci odváděni do tříd, kde jsou již asistenti pedagoga nebo třídní učitelé. Odpolední družina navazuje na závěr vyučování a oběd, který probíhá ve vlastní školní jídelně. Končí v 17:00 hodin.

Jakým způsobem se žáci stravuji?

Jakým způsobem se žáci stravuji?

Žáci mají zajištěnou stravu (pouze obědy) v restauraci STOLOVNA, kterou zřizuje a provozuje společnost Ekolandia, o.p.s.

Strava svým složením odpovídá Vyhlášce MŠMT ČR o školním stravování a požadavkům na dodržování spotřebního koše.

Vybírat je možné ze tří variant jídelníčku, cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Stravovací zařízení vaří z čerstvých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli. Kromě tradičních surovin jsou zařazovány do jídelníčku i (ne)tradiční suroviny jako bulgur, pohanka, jáhly tak, aby strava byla pestrá.

Objednávání stravy probíhá přes webovou aplikaci strava.cz . Výběr obědů i platby řeší zákonní zástupci žáků samostatně a to na základě individuálních vstupů do aplikace, které získají od vedení Stolovny po odevzdání přihlášky ke stravování.

Na obědy žáci docházejí společně po skončení dopoledního vyučování v doprovodu učitelky, případně asistentky pedagoga nebo družinářky, které zajišťují pedagogický dozor po dobu oběda a cesty.

Výuka

Jak je řešena potřeba pohybu žáků, počet hodin TV, tělocvična, zahrada, trávení přestávek?

Jak je řešena potřeba pohybu žáků, počet hodin TV, tělocvična, zahrada, trávení přestávek?

Naši žáci mají mimo navýšený počet hodin tělocviku (3 hodiny týdně) možnost trávit velké přestávky v tělocvičně nebo na naší uzavřené zahradě, aby se vyběhali a odreagovali.

Jak se využívají ve škole ICT technologie? (počítače, tablety, chytré telefony)

Jak se využívají ve škole ICT technologie? (počítače, tablety, chytré telefony)

V naší škole disponujeme kvalitní výpočetní technikou, včetně počítačové učebny, kterou naši žáci mohou využívat i v odborných hodinách. Snažíme se děti posouvat v rámci používání moderních technologií, jsme si vědomi, že jejich život a profese se bez dokonalé znalosti ICT neobejde.

Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze, vypomáhají asistenti pedagoga, jaká je spolupráce s PPP?

Jak se pracuje se žáky v rámci inkluze, vypomáhají asistenti pedagoga, jaká je spolupráce s PPP?

Třída, ve které se nachází žák se speciálními vzdělávacími potřebami má kromě učitele i asistenta pedagoga. Ten je buď sdílený pro více dětí, nebo pouze pro jednoho žáka – to záleží na diagnostice a doporučení PPP.  Spolupráce učitelů a asistentů pedagogů je velmi úzká a kolegiální, i asistenty si dlouze ke spolupráci vybíráme. Sami se ve škole zabýváme jejich školením.

Jak škola podporuje nadané žáky, mají učitelé zkušenosti s mimořádně nadanými žáky?

Jak škola podporuje nadané žáky, mají učitelé zkušenosti s mimořádně nadanými žáky?

V současné době máme ve škole 3 žáky, které PPP podpořila svým hodnocením jako žáky nadané. Většinou se jedná o nadání na matematiku, žáci se učí podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu), který připraví pan/í učitel/ka ve spolupráci s PPP a souhlasem rodičů. Od září působí na naší škole Mgr. Michal Suchý, který má s výukou těchto žáků velké profesní zkušenosti (působil na ZŠ Curieových a podílel se na vytváření projektu pro nadané žáky, od září nastoupí Mgr. Gabriela Rákosníková, která má taktéž zkušenosti z této školy a s programem pro nadané žáky. Pokud se u žáka jedná o výrazné nadání na jeden předmět, je možné, a aplikujeme to tak, aby navštěvoval např. matematiku o ročník výš.

Cizí jazyky

Od kterého ročníku se vyučuje cizí, popř. druhý cizí jazyk? Kolik hodin týdně?

Od kterého ročníku se vyučuje cizí, popř. druhý cizí jazyk? Kolik hodin týdně?

Domníváme se, že cizí jazyk je základ úspěchu, proto vyučujeme angličtinu již od 1. třídy, a to 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 3 hodiny týdně ve dvou skupinách. Druhý cizí jazyk (němčinu) od 7. ročníku.

Kdo cizí jazyky učí? Specialisté? Rodilí mluvčí?

Kdo cizí jazyky učí? Specialisté? Rodilí mluvčí?

Na výuku cizích jazyků využíváme zkušené učitele s aprobací, některé hodiny angličtiny vede lektorka s úrovní rodilého mluvčího, která několik let tento jazyk učila nedaleko Dubaje a v jiných cizích zemích.

Zájmy a aktivity

Jaké aktivity nabízí škola žákům po vyučování? Zájmové kroužky?

Jaké aktivity nabízí škola žákům po vyučování? Zájmové kroužky?

Pro žáky 1. stupně funguje každodenně družina, která má svůj plán aktivit a tvůrčích činností, dále nabízíme různé zájmové kroužky – angličtina, čtenářský klub, výtvarný kroužek, vědecké pokusy apod.

Pořádá škola výuku v terénu? Školy v přírodě, lyžařské či jiné sportovní kurzy?

Pořádá škola výuku v terénu? Školy v přírodě, lyžařské či jiné sportovní kurzy?

Aktivně nabízíme našim žákům nejen školy v přírodě, lesní pedagogiku, ale také lyžařské a sportovní kurzy.

Bezpečné prostředí

Jakým způsobem je škola zabezpečená?

Jakým způsobem je škola zabezpečená?

Žáci do školy vstupují dveřmi zabezpečenými elektronickým zámkem, otevírá jim pedagog nebo vychovatel a zevnitř budovy jsou dveře zajištěné bezpečnostním kódem.

Jak často a s jakými výsledky řeší škola případnou šikanu?

Jak často a s jakými výsledky řeší škola případnou šikanu?

U nás učitelé zůstávají s dětmi i o přestávkách, jakékoli náznaky ubližování nebo šikany jsou okamžitě viditelné a řešeny ze strany učitelů v kolektivu třídy v rámci ranních kruhů nebo etické výchovy. Velmi dbáme na utváření kvalitních vztahů v kolektivu třídy, na prevenci sociálně patologických jevů a daří se nám šikaně úspěšně předcházet. Velkou roli v tom hrají i malé třídní kolektivy a rodinná atmosféra školy.

×